3.Ders: Temel Visual Basic Bilgisi

ASP.NET Derslerinin 3.bölümünde ASP.NET kodlarını yazarken kullanacağımız dil olan Visual Basic ile ilgili temel bilgileri edineceğiz. Bu bilgiler arasında değişken oluşturma, dizi değişkenler, değişkenlere değer atama ve operatörler bulunuyor.

Visual Basic’te Değişken Oluşturma

Bütün programlama dillerinde veriler değişkenler kullanılarak kaydedilir. Bir değişkende sayı, metin veya tarih gibi bilgiler saklanır. Visual Basic’te değişken oluştururken değişkenin adını ve türünü belirtmemiz gerekir. Değişken tanımlarken Dim komutunu kullanılır:

Dim isim As String

Bu ifade ile veri türü String olan isim adındaki değişkeni oluşturmuş olduk. Bu değişkende metin türünde verileri saklayabiliriz. Tabi ki veri türünü farklı belirterek de değişik tipteki verileri kaydedebiliriz. Visual Basic’te en çok kullanılan veri türleri şunlardır:

Byte 0 ile 255 arasında bir tamsayı
Short, Integer, Long Çeşitli büyüklüklerde tamsayılar
Single, Double Çeşitli büyüklüklerde ondalıklı sayılar
Char Tek bir karakter
String Metin
Boolean Doğru veya Yanlış

Değişkenlere Değer Atama

'Değişkenleri oluştur:
Dim isim As String
Dim puan As String
'Değişkenlere değer ata:
isim = "Mehmet"
puan = 75

Bu noktada iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi tek tırnak işareti VB’de yorum satırı anlamına gelir ve sunucu tarafından o satır çalıştırılmaz/görmezden gelinir. İkincisi metin tipindeki değişkenlere değer atarken değeri çift tırmak arasında yazmalıyız. Sayılarda böyle bir durum geçerli değil.

Değişken değerleri az önceki gibi iki aşamada atanabileceği gibi, değişken oluşturulurken de tek bir satırda atanabilir:

Dim isim As String = "Mehmet"
'String tipinde isim değişkeni oluşturuldu ve Mehmet değerini aldı.
Dim puan As Integer = 75
'Integer tipinde puan değişkeni oluşturuldu ve 75 değerini aldı.

Dizi Değişkenler

Dizi değişkenlerin normal değişkenlerden farkı şudur: Normal değişkenlerde sadece bir değer tutabiliriz. Mesela isim değişkeninin değeri sadece tek bir isim alabilir. Halbuki dizi değişkenler birden fazla değer alabilirler. Bu değerlerin her birine index adı verilen bir numara ile ulaşılır.

Index numaraları 0 ile başlar. Örneğin 5 elemanlı bir dizi oluşturduğumuzda index 0 ile başladığı için en büyük index numarası 4 olacaktır. Yani dizideki son değere 4 index numarası ile ulaşabileceğiz.

Visual Basic’te dizi değişken oluşturmanın normal değişken oluşturmaktan tek farkı, dizi değişken oluşturulurken en büyük index numarasının parantez içerisinde yazılmasıdır:

'Normal değişken oluşturma:
Dim isim As String
'4 elemanlı dizi değişken oluşturma
Dim isimler(3) As String

Dizi Değişkenlere Değer Atama

Dizi değişkenlere, değişken oluşturulurken değer atanabilir. Bu durumda en büyük index numarasının yazılmasına gerek yoktur:

'4 elemanlı dizi değişken oluşturma ve değer atama:
Dim isimler() As String = {"Yeşim", "Onur", "Mustafa", "Salih"}

Bu durumda 0 numaralı indis Yeşim değerine, 3 numaralı indis ise Salih değerine karşılık gelecektir. Başka bir deyişle isimler(3) ifadesi bize Salih değerini verecektir.

Dizi değişkenlere değer atamanın bir diğer yolu da değişken oluşturulduktan sonra değer atanmasıdır:

'4 elemanlı dizi değişken oluşturma:
Dim isimler(3) As String
'Oluştutulan diziye değer atama:
isimler(0) = "Yeşim"
isimler(1) = "Onur"
isimler(2) = "Mustafa"
isimler(3) = "Salih"

Visual Basic’te Operatörler:

Visual Basic’te sayılar üzerinde işlem yaparken +, -, *, / ve Mod operatörlerini kullanabiliriz. Mod operatörü bölme işleminden kalan sonucu verir:

Dim kalan As Integer
kalan = 10 Mod 4 'kalan:2
kalan = 15 Mod 3 'kalan:0

Matematiksel işlem yapılırken işlem öncelikleri dikkate alınır:

Dim sonuc As Integer
sonuc = 3 + 2 * 5 'sonuc:13
sonuc = (3 + 2) * 5 'sonuc:25

Visual Basic’te kod yazmayı kolaylaştıran bazı metodlar vardır:

Dim sonuc As Integer = 0
sonuc = sonuc + 1 'sonuc:1
sonuc += 5
'sonuc = sonuc +5 ile aynı işlemi yapar, sonuc:6
sonuc *= 2
'sonuc = sonuc * 2 ile aynı işlemi yapar, sonuc:12
sonuc /= 3
'sonuc = sonuc / 3 ile aynı işlemi yapar, sonuc:4
sonuc -= 6
'sonuc = sonuc - 6 ile aynı işlemi yapar, sonuc:-2

BENZER YAZILAR